จดทะเบียนบริษัท ต้องจัดทำตรายางเพื่อเป็นตราประทับหรือไม่

ตรายางบริษัทจากเครื่องเลเซอร์

จดทะเบียนบริษัท ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจอย่างมาก เพราะการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ สามารถใช้ตรายางเพื่อประทับตราเป็นหลักฐานแสดงตัวตนได้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนบริษัท และทำให้นิติกรรมหรือธุรกรรมเหล่านั้นสมบูรณ์ แต่กฏหมายไม่ได้กำหนดว่าการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนมีความจำเป็นต้องมีตรายางเพื่อเป็นตราประทับ จะมีตราประทับหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้าตัดสินใจว่าจะมีตราประทับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

หลักเกณฑ์ในการจัดทำตรายางบริษัท

    1ในกรณีตรายางมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อในตราประทับนั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียน หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วยและไม่มีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
 

 • เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์
   
 • พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลและพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช
   
 • พระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอัครมเหสีและสมเด็จพระยุพราช
   
 • พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารีหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ
   
 • ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
 •  ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ธงหลวง ธงชาติหรือธงราชการเว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
   
 • พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ
   
 • เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายใด ๆที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
   
 • เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศขอสงวนไว้
 •  สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์และ ศาลาไทย

 

        2ตรายางของบริษัทจะใช้เฉพาะชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้ หากดวงตรามีการระบุชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทต้องแสดงประเภทนิติบุคคลดังนี้ Company Limited (ใช้ตัวย่อว่า Co.,Ltd.) หรือ Corporation Limited (ใช้ตัวย่อว่า Corp.,Ltd.)ภาษาไทยต้องมีคำว่า บริษัท……จำกัด ห้ามใช้คำย่อว่า “บจก.”
       3ตรายางห้างหุ้นส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษต้องมีคำว่า Limited Partnership แบบเต็ม ส่วนภาษาไทยต้องใช้คำว่า ห้างหุ้นส่วน….จำกัด แบบเต็มเช่นกัน ห้ามใช้คำย่อเป็น “หจก.”

        4เรื่องการใช้ตัวย่อห้ามใช้ในกรณีของตราประทับเท่านั้นในกรณีที่เป็นเอกสารอย่างเช่นนามบัตรบริษัทหรือนามบัตรห้างหุ้นส่วนสามารถใช้ตัวย่อได้ อีกเรื่องนึงที่ควรต้องระวังเป็นพิเศษคือ หมึกตรายางที่ใช้ในการประทับต้องไม่เป็นสีดำ เพราะจะไม่สามารถแยกออกว่าเป็นสำเนาหรือเอกสารจริง